بخش پنجم


لیست اشعار
سالک آمد پشت بر فرش آورید
این سخن نقلست در قوت القلوب
چون ز دنیا شد جنید پاک دین
گفت چون هاروت و ماروت از گناه
کاملی گفتست آن بیگانه را
دید بوموسی مگر یک شب بخواب
بود اندر مطبخ جم ای عجب
رفت سوی آسیائی بوسعید
چون ز لیلی گشت مجنون بی قرار
زین گدائی بر ایاز آشفته شد

TotalRecords:10
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15