منظومه‌ها


لیست اشعار
کیم من دردمندی ناتوانی
چشم فروبسته اگر وا کنی
لاله رویی بر گل سرخی نگاشت
به دیماه کز گشت گردان سپهر
شب چو بوسیدم لب گلگون او
روزی به جای لعل و گوهر سنگریزه ای
آنکه جانم شد نوا پرداز او
عروس چمن مریم تابناک
روان پرور بود خرم بهاری

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15