بخش چهاردم


لیست اشعار
خوش است این کهنه دیر پرفسانه
یکی پرسید از آن مجنون پرغم
شنودم کز سلف درویش حالی
شنودم من که جایی بی دلی بود
بدان دیوانه گفت آن مرد مؤمن
عزیزی گفت من عمری درین کار

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15