از آسمان تا ریسمان


لیست اشعار
از آسمان تا ریسمان
ای زمین ، ای گور ، ای مادر
معراج
شهمات
درخت می گوید
در سایه ی کبود دو انگشت
شکار
رستخیز
از میان چناران
موزه
دریچه ای رو به شب
ماه و آینه
از موج تا اوج
طلوعی در شب
سرگذشت
سفری در سحر
خطبه ی بهاری
قصه ای کوتاه
زنی چراغ به دست
سرزنش در ستایش
بهانه ی دوست
روح القدس
دعایی در ژرفای شب
از نیمه ای به نیمه ی دیگر
نگاه عاشقانه ای به درخت
با چراغ سرخ شقایق
صبحانه
مدیحه
در میان سرخ و سبز
گشت و بازگشت
شمع و مرد
برف و خورشید
آهوانه

TotalRecords:33
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15