قصیده ها و قطعه ها


لیست اشعار
نوبهار آمد و آورد گل و یاسمنا
همی‌ریزد میان باغ، لؤلؤها به زنبرها
چو از زلف شب بازشد تابها
غرابا مزن بیشتر زین نعیقا
ای با عدوی ما گذرنده ز کوی ما
دوستان! وقت عصیرست و کباب
در خمار می دوشینم ای نیک حبیب
آمد شب و از خواب مرا رنج و عذابست
ای ترک ترا با دل احرار چه کارست
الا وقت صبوحست، نه گرمست و نه سردست
چرخست ولیکن نه درو طالع نحسست
سپیده‌دم که وقت کار عامست
المنة لله که این ماه خزانست
می بر کف من نه که طرب را سبب اینست
این قصر خجسته که بنا کرده‌ای امسال
روزی بس خرمست، می‌گیر از بامداد
ساقی بیا که امشب ساقی به کار باشد
به فال نیک و به روز مبارک شنبد
جز به چشم عظمت هر که درو در نگرد
وقت بهارست و وقت ورد مورد
ابر آذاری چمنها را پر از حورا کند
دلم ای دوست تو دانی که هوای توکند
نوروز روز خرمی بیعدد بود
آمد ای سید احرار! شب جشن سده
باد نوروزی همی در بوستان سامر شود
صنما بی تو دلم هیچ شکیبا نشود
ابر آذاری برآمد از کران کوهسار
بر لشکر زمستان نوروز نامدار
هنگام بهارست و جهان چون بت فرخار
با رخت ای دلبر عیار یار
به دهقان کدیور گفت انگور
نوروز فرخ آمدو نغز آمد و هژیر
نوبهار آمد و آورد گل تازه فراز
عاشقا رو دیده از سنگ و دل از فولاد ساز
آمدت نوروز و آمد جشن نوروزی فراز
بیار ساقی زرین نبید و سیمین کاس
سمنبوی آن سر زلفش که مشکین کرد آفاقش
ای خداوند خراسان و شهنشاه عراق
بینی آن ترکی که او چون برزند بر چنگ، چنگ
نوبهار از خوید و گل‌آراست گیتی رنگ رنگ

TotalRecords:79
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15