دفتر اول


لیست اشعار
1 - بشنو این نی چون شکایت می‌کند
2 - بشنوید ای دوستان این داستان
3 - شه چو عجز آن حکیمان را بدید
4 - از خدا جوییم توفیق ادب
5 - دست بگشاد و کنارانش گرفت
6 - قصهٔ رنجور و رنجوری بخواند
7 - گفت ای شه خلوتی کن خانه را
8 - بعد از آن برخاست و عزم شاه کرد
9 - شه فرستاد آن طرف یک دو رسول
10 - کشتن آن مرد بر دست حکیم
11 - بود بقالی و وی را طوطیی
12 - بود شاهی در جهودان ظلم‌ساز
13 - او وزیری داشت گبر و عشوه ده
14 - پس بگویم من بسر نصرانیم
15 - صد هزاران مرد ترسا سوی او
16 - دل بدو دادند ترسایان تمام
17 - گفت لیلی را خلیفه کان توی
18 - آن وزیرک از حسد بودش نژاد
19 - هر که صاحب ذوق بود از گفت او
20 - در میان شاه و او پیغامها
21 - قوم عیسی را بد اندر دار و گیر
22 - ساخت طوماری به نام هر یکی
23 - او ز یک رنگی عیسی بو نداشت
24 - همچو شه نادان و غافل بد وزیر
25 - مکر دیگر آن وزیر از خود ببست
26 - گفت هان ای سخرگان گفت و گو
27 - جمله گفتند ای حکیم رخنه‌جو
28 - گفت حجتهای خود کوته کنید
29 - جمله گفتند ای وزیر انکار نیست
30 - آن وزیر از اندرون آواز داد
31 - وانگهانی آن امیران را بخواند
32 - بعد از آن چل روز دیگر در ببست
33 - بعد ماهی خلق گفتند ای مهان
34 - یک امیری زان امیران پیش رفت
35 - بود در انجیل نام مصطفی
36 - یک شه دیگر ز نسل آن جهود
37 - آن جهود سگ ببین چه رای کرد
38 - یک زنی با طفل آورد آن جهود
39 - آن دهان کژ کرد و از تسخر بخواند
40 - رو به آتش کرد شه کای تندخو

TotalRecords:172
rPP:40
TotalPageCount:5
CurrentPage:1
PageNumberLength:15