بخش یازدهم


لیست اشعار
پسر گفتش اگر در جاه باشم
پدر گفتش چه گر اندک بوَد جاه
بزرگی بود از اصحاب توحید
یکی تابوت می‌بردند بر دست
چنین گفتست با یاران پیمبر
حسن می‌شد حسینش بود همبر
مگر شبلی بمجلس بود یک روز
مگر روزی ایاز سیم اندام
بکاری بایزید عالم افروز
مگر ابن المبارک بامدادی
یکی حبشی بر پیغامبر آمد
عروسی خواست مردی چون نگاری
چو اسکندر بزاری در زمین خفت
یکی دیوانهٔ بی پا و سر بود
حسن در بصره استاد جهان بود

TotalRecords:15
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15