بخش سی و نهم


لیست اشعار
سالک بیدل فغان برداشته
عاشقی را بود معشوقی چو ماه
خسروی کاعجوبهٔ آفاق بود
گشت یک روز از ایاز نازنین
آن یکی پرسید از مجنون مگر
کاملی بگذشت در آتش گهی
کرهٔ میتاخت سلطان در شکار

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15