پس چه باید کرد؟


لیست اشعار
سپاه تازه برانگیزم از ولایت عشق
پیر رومی مرشد روشن ضمیر
ای امیر خاور ای مهر منیر
تا نبوت حکم حق جاری کند
حکمت ارباب دین کردم عیان
نکته ئی میگویم از مردان حال
چیست فقر ای بندگان آب و گل
مرد حر محکم ز ورد «لاتخف»
نکته ها از پیر روم آموختم
ای هماله ! ای اطک ، ای رود گنگ
می کند بند غلامان سخت تر
ای در و دشت تو باقی تا ابد
پس چه باید کرد ای اقوام شرق
ای تو ما بیچارگان را ساز و برگ
ای ز خود پوشیده خود را بازیاب
شهر کابل خطهٔ جنت نظیر
بیا که ساز فرنگ از نوا بر افتاد است
از نوازشهای سلطان شهید
رازدان خیر و شر گشتم ز فقر
خیزد از دل ناله ها بی اختیار
لاله بهر یک شعاع آفتاب
قندهار آن کشور مینو سواد
تربت آن خسرو روشن ضمیر
ای قبای پادشاهی بر تو راست

TotalRecords:24
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15