غزل های متفرقه


لیست اشعار
بنفشه زلف من ای سرو قد نسرین تن
ای مشک سوده گیسوی آن سیمگون تنی؟
هوشم ربوده ماه قدح نوشی
بنگر آن ماه روی باده فروش

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15