پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران


لیست اشعار
درخت برومند چون شد بلند
همی رفت پیش اندرون زال زر
چو زال سپهبد ز پهلو برفت
ازان پس جهانجوی خسته جگر
برون رفت پس پهلو نیمروز
یکی راه پیش آمدش ناگزیر
ز دشت اندر آمد یکی اژدها
چو از آفرین گشت پرداخته
وزانجا سوی راه بنهاد روی
یکی مغفری خسروی بر سرش
وزان جایگه تنگ بسته کمر
یکی نامه‌ای بر حریر سپید
چنین داد پاسخ به کاووس کی
چو نامه به مهر اندر آورد شاه
چو رستم ز مازندران گشت باز
چو آگاهی آمد به کاووس شاه
چو کاووس در شهر ایران رسید

TotalRecords:17
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15