بخش هشتم


لیست اشعار
چرا بودی چو بودی کارت افتاد
سیاهی کرد در آبی نگاهی
یکی پرسید از آن دیوانه مجنون

TotalRecords:3
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15