پادشاهی لهراسپ


لیست اشعار
چو لهراسپ بنشست بر تخت داد
دو فرزند بودش به کردار ماه
همی رفت گشتاسپ پرتاب و خشم
شب تیره شبدیز لهراسپی
چو گشتاسپ نزدیک دریا رسید
همی بود گشتاسپ دل مستمند
چنان بود قیصر بدانگه برای
چو بشنید قیصر بر آن برنهاد
یکی رومئی بود میرین به نام
چو نزدیک شد بیشه و جای گرگ
ز میرین یکی بود کهتر به سال
بشد اهرن و هرچ گشتاسپ خواست
به قیصر خزر بود نزدیکتر
چو خورشید شد بر سر کوه زرد
برین نیز بگذشت چندی سپهر
پر اندیشه بنشست لهراسپ دیر
چو برخاست قیصر به گشتاسپ گفت

TotalRecords:17
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15