پادشاهی قباد چهل و سه سال بود


لیست اشعار
چو بر تخت بنشست فرخ قباد
بیامد یکی مرد مزدک بنام

TotalRecords:2
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15