بخش اول


لیست اشعار
سالک آمد تا جناب جبرئیل
ظالمان کردند مردی را اسیر
مار افسایی یکی حربه بدست
آن یکی درخواند مجنون را ز راه
چون ز لیلی گشت مجنون بی قرار
پیره زالی برد پیش بوسعید
پادشاهی دختری دارد چو ماه

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15