مقطع ها


لیست اشعار
یکی دیوانه‌ای را گفت: بشمار
مبارک باد عید، آن دردمند بی‌کسی را
گذشت عمر و تو در فکر نحو و صرف و معانی
عید، هرکس را ز یار خویش، چشم عیدی است
ساز بر خود حرام، آسایش
نقض کرم است آن که قدرش
مستان که گام در حرم کبریا نهند
به بازار محشر، من و شرمساری
می‌کشد غیرت مرا، غیری اگر آهی کشد
هرچه در عالم بود، لیلی بود
جای دگر نماند، که سوزم ز دیدنت

TotalRecords:11
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15