آغاز کتاب


لیست اشعار
هر که جان دارد و روان دارد
مبدا امر جوهر انسان
سر او در سر یقین و گمان
نقل کن از وبال کفر بدین
چار یارش، که مرشد دینند
تا کی، ای مست خواب غفلت و جهل
جان من چون به عالم دل شد
حق تعالی میان هر عصری
گفت استاد عالم عاقل:
چون سکندر ز منزل عادات
صاحبا، راز اندرون ز نهفت

TotalRecords:11
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15