پادشاهی هرمزد دوازده سال بود


لیست اشعار
بخندید تموز بر سرخ سیب
یکی پیر بد مرزبان هری
بدانست هرمز که او دست خون
شب تیره چون چادر مشک‌بوی
ز گفتار او شاد شد ساوه شاه
چنین گفت پس با سپه ساوه شاه
ستاره شمر گفت بهرام را
برآشفت بهرام و شد شوخ چشم
ازان دشت بهرام یل بنگرید
چوگودرز وچون رستم پهلوان

TotalRecords:10
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15