باب هشتم در آداب صحبت


لیست اشعار
81 - از نفس پرور هنروری نیاید و بی هنر سروری را نشاید
82 - گه اندر نعمتی مغرور و غافل
83 - ارادت بی چون یکی را از تخت شاهی فرو آرد و دیگری را در شکم ماهی نکو دارد
84 - گر به محشر خطاب قهر کند
85 - نیک بختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند زان پیشتر که پسینیان به واقعه او مثل زنند. دزدان دست کوته نکنند تا دستشان کوته کنند.
86 - نیک بختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند زان پیشتر که پسینیان به واقعه او مثل زنند. دزدان دست کوته نکنند تا دستشان کوته کنند.
87 - شب تاریک دوستان خدای
88 - گدای نیک انجام به از پادشای بد فرجام
89 - زمین را ز آسمان نثار است و اسمان را از زمین غبار. کلُّ اِناءِ یَتَرشّحُ بما فیه
90 - حق جل و علا می‌بیند و می‌پوشد و همسایه نمی‌بیند و می‌خروشد
91 - هر که بر زیر دستان نبخشاید به جور زبر دستان گرفتارآید
92 - هزار باره چرا گاه خوشتر از میدان
93 - فریدون گفت نقاشان چین را
94 - بزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت که دست راست راهست خاتم در انگشت چپ چرا می‌کنند گفت ندانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند.
95 - نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود که بیم سر ندارد یا امید زر.
96 - شاه از بهر دفع ستمکارانست و شحنه برای خونخواران و قاضی مصلحت جوی طراران هرگز دو خصم به حق راضی پیش قاضی نروند.
97 - جوان گوشه نشین شیر مرد راه خداست
98 - حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور که خدای عزوجل آفریده است و برومند هیچ یک را آزاد نخوانده‌اند مگر سرو را که ثمره‌ای ندارد. درین چه حکمت است؟ گفت هر درختی را ثمره معین است که به وقتی معلوم به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ از این نیست و همه وقتی خوشست و این است صفت آزادگان.
99 - کس نبیند بخیل فاضل را
100 - تمام شدکتاب گلستان والله المستعان به توفیق باری عزّ اسمه. درین جمله چنان که رسم مؤلفانست از شعر متقدمان به طریق استعارت تلفیقی نرفت. غالب گفتار سعدی طرب انگیزست و طیبت آمیز و کوته نظران را بدین علت زبان طعن دراز گردد که مغز دماغ بیهوده بردن و دود چراغ بی فایده خوردن کار خردمندان نیست ولیکن بر رای روشن صاحب دلان که روی سخن در ایشان است پوشیده نماند که درّ موعظه‌های شافی را در سلک عبارت کشیده است و داروی تلخ نصیحت به شهد ظرافت بر آمیخته تا طبع ملول ایشان از دولت قبول محروم نماند.

TotalRecords:100
rPP:40
TotalPageCount:3
CurrentPage:3
PageNumberLength:15