بخش چهاردهم


لیست اشعار
سالک از خورشید چون آگاه شد
بود سنجر را یکی خواهر چو ماه
آن مخنث دید ماری را عظیم
در وجود آمد بزرگی را پسر
بوسعید مهنه قبضی داشت سخت

TotalRecords:5
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15