پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود


لیست اشعار
چو شاپور بنشست بر تخت داد
وزان پس پراگنده شد آگهی
همی بود شاپور با داد و رای

TotalRecords:3
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15