رباعی ها


لیست اشعار
هر کار که هست جز به کام تو مباد
دولت همه ساله بی‌جلال تو مباد
تاریک شد از مهر دل افروزم روز
ای کرده سپاه اختران یاری تو
در بندم از آن دو زلف بند اندر بند
مسعود جهاندار چو مسعود ملک
هست ایام عید و فصل بهار

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15