بخش دوازدهم


لیست اشعار
سالک آمد با دو چشم خون فشان
بامریدان شیخی از راه دراز
شد بر دیوانهٔ آن مرد پاک
آن یکی دیوانهٔ میگفت زار
کاملی گفتست از پیران راه
هست مرغی همچو آتش بیقرار
پادشاهی دختری دلبند داشت
صوفئی را گفت مردی از رجال
داشت اندر خانه اسحق ندیم
یک کلیچه یافت آن سگ در رهی
طالبی را کو طلب می‌کرد راز
سائلی جویندهٔ راه کمال
بوعلی طوسی ز عشق آشفته بود

TotalRecords:13
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15