ترجیع ها


لیست اشعار
جام ز می دو قله کن خاص برای صبح‌دم
بر کوس نوای نو بردار به صبح اندر
لاف از دم عاشقان زند صبح
آن نه روی است آنکه آشوب جهان است آنچنان
سر چو آه عاشقان برکرد صبح
خندهٔ سر به مهر زد دم صبح
جو به جو راز جهان بنمود صبح

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15