قصیده ها


لیست اشعار
خراسان سینهٔ روی زمین از بهر آن آمد
گر جان کنم به حسرت زان لب نمی‌کند دل
تخت مرصع گرفت شاه ملمع بدن
شتر کشیدی اگر بار دل ز حجرهٔ تن

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15