بخش دهم


لیست اشعار
پسر گفتش گرت از جاه عارست
پدر گفتش درین شوریده زندان
مگر یک روز سنجر شاه عالی
بحق گفتا کلیم عالم آرای
چنین گفتند کان مدت که ارواح
زنان مصطفی یک روز با هم
مگر چون رابعه صاحب مقامی
مگر شوریده دل بهلول بغداد
برون شد لیث بوسنجه به بازار
یکی عابد نیاسودی ز طاعت
یکی پیری بخاری بود در راه
بغزّالی مگر گفتند جمعی
دعا می‌کرد آن داننندهٔ دین
یکی دیوانه بودی بر سر راه
بصحرا در یکی دیوانه بودی
به شیخی گفت مردی کای نکوکار

TotalRecords:16
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15