ترجیع ها


لیست اشعار
تا لوای حیدری بر طارم خضرا زدند
در موج و حباب و آب دریاب
ای به مهرت دل خراب آباد
آفتابی درآمد از در و بام

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15