اشعار محلی


لیست اشعار
اِمْشَوْ دَرِ بِهشتِ خُدا وٰایَهُ پِنْدَرِیٖ
یقین درم اثر امشو بهایهای مو نیست
گفتی که ممیر وخته مو لبیکمه گفتم
روی ماهت‌ ر ببین تا عشقم باور کنی
زلفای قجریر درهم و بشکسته مکن واز
مو مخام خوذم بزو ‌چشمه نوشت بزنم
ای بهار طور نمیری که بگن شکرکه مرد
بالای نقره زلف سیارکله پا مکن
روی تو دیدم ز عمر دست کشیدم

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15