سرمه ی خورشید


لیست اشعار
سرمه ی خورشید
مستی
آیینه ی دق
فال
بیم سیمرغ
مسافر
نیشخند
برف
حسرت
گوماتای آسمان
گریه
در پایان
تیغ دو سر
كابوس
میدان
ستاره ی دور
ابر
پیکره ها
نگاه
زنده در گور
پیوند
نیایش
شیشه و سنگ
تهران و من
امید یا خیال
شامگاه
زنبق
فالگیر
داغ صبح
پوپک
كوچه میعاد
تیشه ی برق
گل ماه
فانوس
تب و عطش
نامگذاری
بر ستون بسته
شمع مهر
از ویس به رامین

TotalRecords:39
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15