بخش اول


لیست اشعار
به نام آنک جان را نور دین داد
یکی دریای بی پایان نهادند
سبویی می‌ستد رندی زخمار
یکی را دید آن دیوانهٔ دین
شنود آن روستایی این سخن راست
توکل کردهٔ کار اوفتاد
یکی برخم نشست و خویش خم ساخت

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15