زمین و زمان


لیست اشعار
الماس و دندان
مینیاتور
پله ی شصتم
نقابدار عریان
نجوایی در حضور آیینه
يکي ميان زمين و آفتاب
عنکبوت و اندیشه
نگاهی در شامگاه
از اهرمن تا تهمتن
هراس
نگین و داس
شب و شهر
صدای پا
در قلب این اقلیم بی تاریخ
آن پرتو سوزان جادویی
همزاد پنهان
كاخ كاغذین
خطبه ی زمستانی
كسی هست در من
زمزمه ای در شب
زورق بی سرنشین
مردی با دو سایه
نقطه و خط
درخت ها و من
عکس فوری
كشف حجاب
زمین و زمان
شب آمریکایی
سفری از انجام به آغاز
خون و ناخون
ونیز .... ونیز
عقرب و عقربک

TotalRecords:32
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15