ایمان بیاوریم


لیست اشعار
ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد ...
بعد از تو
پنجره
دلم برای باغچه می سوزد
كسی كه مثل هیچ كس نیست
تنها صداست که میماند
پرنده مردنی است

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15