باب سی و نهم: در صفتِ میان و قدِ معشوق


لیست اشعار
گفتم که «ترا عقل مه تابان گفت»
ای ماه! گشاده کن به وصلت گره‌ام
ای عقل ز شوق تو فغان در بسته
جانا چو برت حریر میبینم من
من بی سر و سامان تو خواهم آمد
با روی تو ماه را محل نتوان یافت
جائی که چنان خطّ سیه رنگ آید
نه دل به تمنای تو در بر گنجد
ای عشق توام کار به جان آورده
وقت است که دل از دو جهان برگیریم
بی روی تو مه راهِ تماشا نگرفت

TotalRecords:11
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15