بی‌سرنامه


لیست اشعار
من بغیر از تو نه‌بینم درجهان
درنگر ای عارف صاحب نظر
بعد از این جوهر ندیدم از صفا
بود عطاری عجب شوریده حال
بود شیخی گفت ما را رو به چین
این سخن را از ره مردی شنو
گفتم ای دارندهٔ کون و مکان

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15