بخش هفدهم


لیست اشعار
سالک آمد پیش آب پاک رو
احمد خضرویه گفت آن دیده ور
دید روزی بوسعید دیده ور
خواجهٔ میرفت سر افراخته
آن حکیمی در تفکر میگذشت
شد بر فرعون ابلیس لعین
بود درویشی یکی خانه تهی

TotalRecords:7
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15