بوی جوی مولیان


لیست اشعار
دیباچه
منطق الطیر
خطاب
در بادهای امشب و هرشب
آیه های شنگرفی
با سبزنای گندم چنگیز
قصه الغربه الغربیه
بودن
هویت جاری
آواره یمگان
آیینه ای برای صداها
نیویورک
سرود
درخت
شطح اول
شطح دوم
مرثیه
از سرزمین زیتون
کیمیای عشق سبز
اشراق
پرسش 1
پرسش 2
وجود حاضر و غایب
حسب حال
مزمور اول
مزمور دوم
...
از محاکمه فضل الله حروفی
در برابر درخت
مرد ایستاده است
تسلی
نور زیتونی
ناکجا
بار امانت
سفرنامه
پژواک

TotalRecords:36
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15