دیوار


لیست اشعار
گناه
رویا
نغمه درد
گمشده
اندوه پرست
قربانی
آرزو
آبتنی
سپیده عشق
بر گور لیلی
اعتراف
ياد يک روز
موج
شوق
اندوه تنهایی
قصه ای در شب
شکست نیاز
شکوفه اندوه
پاسخ
دیوار
ستیزه
قهر
تشنه
ترس
دنیای سایه ها

TotalRecords:25
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15