بخش پانزدهم


لیست اشعار
سالک آمد پیش آتش سر زده
در رهی میرفت عیسی غرق نور
در رهی محمود میشد با سپاه
گفت چون مسعود آن شاه درشت
بود مجنونی چو در کار آمدی

TotalRecords:5
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15