ترکیب ها


لیست اشعار
ای ذروه لامکان مکانت
گر در خبیر به زور بازوی حیدر گشاد
خنده‌ای زد دهنت تنگ شکر پیدا کرد
دوستان روز وداع است فغان در گیرید
جام صبوح می‌دهد نور و صفای صبحدم
کوس رحیل می‌زند ای خفته ساربان
ای زمینت آسمان عالم بالا شده
بر سرای کهنه دلگیر دنیا دل منه
ای سپهر آهسته رو کاری نه آسان کرده‌ای
ای صبحدم چه شد که گریبان دریده‌ای

TotalRecords:10
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15