دری به خانه خورشید


لیست اشعار
نیایش واره ها
من هم می میرم
زمزمه ی جویبار
در انتظار بهار حقیقی
عید در دو نگاه
سرباز
ستاره دنباله دار
جمهوری گل محمدی
شرح موارد حساس
زمستان قرن بیستم
عصاره یک حسرت
افسردگی
هدیه
پرندگان می آیند.....
سرود برای مرد فروتن
در پشت پرده ی عادت
ناگهان بهار
پاسخ یک نامه
و نه حتی شعر
آشنای شالیزار
تو مرا خواهی برد
امتزاج آسمان و خاک
زندگی
شام غریبان
تدفین مادربزرگ
سفر
واقعه
حرف
بدرقه
بهار
دوام باغچه
فروکش آتشفشان
سبکبار تر از ابر
داغدار ترین لاله
لحظه ی دیدار
یک چمن داغ
پیش از تو
ای عشق
نیاز محو شدن
سجاده ی باد و باران

TotalRecords:56
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15