مثل درخت در شب باران


لیست اشعار
دیباچه
نمازی در تنگنا
مزمور عشق
باغ میرا
جرس
سوره روشنایی
از خلیج شب
آبی
سرود
مناجات
نامیدن
از لحظه های آبی 1
از لحظه های آبی 2
این کیمیای هستی
جوانی
در پرسش از شکوفه بادام
تردید
خنیای خاک
ژانویه
از زبور تنهایی
در اقلیم بهار 1
در اقلیم بهار 2
در اقلیم بهار 3
در اقلیم پاییز
دو چهره درخت
بهار عاریتی
حتی به روزگاران
زمزمه 1
زمزمه 2
زمزمه 3
باد آمد و بوی نوبهاران با او
شب بود و نسیم بود و باغ و مهتاب
لبخند سپیده در بهاران داری
رفتی تو و بی تو ذوق می نوشی نیست
پر سوخته ی شرار پرهیز توام
با من سخن تو در میان آوردند

TotalRecords:36
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15