بابُ الصّحبة فی السّفر و آدابه


لیست اشعار
چون درویشی سفر اختیار کند بدون اقامت، شرطِ ادب وی آن بود که:

TotalRecords:1
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15