نان و حلوا


لیست اشعار
نان و حلوا چیست؟ جاه و مال تو
ایها اللاهی عن العهد القدیم
شب که بودم با هزاران کوه درد
قد صرفت العمر فی قیل و قال
با دف و نی، دوش آن مرد عرب
هر که را توفیق حق آمد دلیل
علم یابد زیب از فقر، ای پسر
ابذلوا اروا حکم یا عاشقین
ایهاالمأثور فی قید الذنوب
ایها القلب الحزین المبتلا
عابدی، در کوه لبنان بد مقیم
نان و حلوا چیست ای شوریده سر؟
بود در شهر هری، بیوه زنی
نان و حلوا چیست؟ این تدریس تو
نان و حلوا چیست؟ اسباب جهان
عارفی از منعمی کرد این سؤال:
نان و حلوا چیست، دانی ای پسر؟
نوجوانی از خواص پادشاه
نان و حلوا چیست؟ ای فرزانه مرد
نان و حلوا چیست؟ قیل و قال تو
نان و حلوا چیست؟ این اعمال تو
نان و حلوا چیست؟ ای نیکو سرشت
یا ندیمی ضاع عمری وانقضی
اشف قلبی، ایها الساقی الرحیم

TotalRecords:24
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15