پادشاهی اورمزد


لیست اشعار
سر گاه و دیهیم شاه اورمزد
چو دانست کز مرگ نتوان گریخت

TotalRecords:2
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15