غزل های ترکی


لیست اشعار
نه احتیاج که ساقی ویره شراب سنه؟
عاشقین گوز یاشینه رحم ایله مز اول آفتاب
الدن چیخارام زلف پریشانینی گورجک
اولمادی خورشیددن داغلارد رنگین قاشلار
منی محروم ایدن رخساردن زلف پریشاندور
عاشق قانینی وسمه لو قاشون نهان ایچر
گل کیمی هر کیم که گلزار ایچره نقد جانی وار
چیخارتدی خط و منم زلف مبتلاسی هنوز
کونلوم اول مخمور گوزلردن دگول آزارسیز
توتولموش کونلوم جام ایله شادان ایلمک اولماز
رحم قیل صائبه ساقی، می ایلن دوت الینی
خط غباری عارضین آیات قرآن ایلمیش
عمر گیچدی، سفر اسبابینی آماده قیلین
دوتما اول گل دامنین محشر گونینده جان ایچون
مه شبگرد اگر گورسون اونین خورشید رخسارین
ساقیا می دن رفوقیل چاک بولموش کونلومی
بیزنه ایمدی ذره تک جولانه گلمیشلر دنوز
داغ اولدی درونیمده منیم ناز محبت
مین دل محزونیله بیر تازه قربانیز هله
غفلت دن اولدی خسرو توران زبون هند

TotalRecords:20
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15