بخش پانزدهم


لیست اشعار
نکو باریست در دنیا و برگی
مگر بیمار شد آن تنگ دستی
مگر دیوانهٔ میشد براهی
مگر آن روستایی بود دلتنگ
عزیزی بر لب دریا باستاد

TotalRecords:5
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15