اردیبهشت چشمهایم


لیست اشعار
با فلسفه‌ ی دست تو آرام می شوم
به خیالت بگو سری به خونه ام بزند!
دو طرح
آخرین غزل
برای امیر علی عزیزم
تلاطم درد
آغوش گرم گرگ که مامن نمی شود
آیا تو را به زندگیَم داد ، یا گرفت ؟
خالی از تو
ساعت صفرِ بهار
دیشب یکی اینجا به شعرم ناسزا می گفت
دیدار آخر
برای تولدم
از آن شبی که سهم تو از من گناه شد
بازی تازه
تا به کی در بیابان اسیری
بی تو
زیر بارانی که نیست

TotalRecords:18
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15