پادشاهی نوذر


لیست اشعار
چو سوگ پدر شاه نوذر بداشت
پس آنگه ز مرگ منوچهر شاه
چو دشت از گیا گشت چون پرنیان
سپیده چو از کوه سر برکشید
برآسود پس لشکر از هر دو روی
ازان پس بیاسود لشکر دو روز
چو بشنید نوذر که قارن برفت
بشد ویسه سالار توران سپاه
و دیگر که از شهر ارمان شدند
فرستاده نزدیک دستان رسید
سوی شاه ترکان رسید آگهی
به گستهم و طوس آمد این آگهی
چو اغریرث آمد ز آمل به ری

TotalRecords:13
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15