تاریخ بی حضور تو یعنی دروغ محض


لیست اشعار
دو بیت بی عنوان
بعد از حدود یکسال - یک غزل قدیمی ...
درست ساعت 24 عاشق شد !
خدا حافظ- از غزلهای سال ۷۷
گریه کردم! (از غزلهای سال 80)
زدم کنار پرده را (از غزلهای سال 80)
در خلوت دلم (از غزلهای سال 80)
قائم من (از غزلهای سال 77)
همزاد(از غزلهای سال 77)
از همان اول قصه (از غزلهای سال 77)
به یاد شب تلخ و سرد زمستان 77 – که شاعری رفت ...
دوستت دارم - از غزلهای سال ۷۹
دوستت دارم - از غزلهای سال ۷۹
غزل شناسنامه (از غزلهای سال ۷۹)
تو می آیی! (از غزلهای سال 79)
دورنما (از غزلهای سال 79)
قایق و گریه ...(از غزلهای سال ۷۹)
پرسه های شبانه (از غزلهای سال 80)
غربت چراغها (از غزلهای سال ۸۰)
برای تو (از غزلهای سال 80)
تندیس درد (از غزلهای سال 84)
۲-غزلی برای فرهاد عزیزم که زود رفت
۳-سفره ی عشق (از غزلهای سال 84)
۱۰-قطار-- ۸۶.۱۰.۵
مرگ آینه (از غزلهای سال ۸۰)
۲۸-غزل کولی
شکسته قامت خورشید پر صلابت عشق!
نمای نزدیک- از غزلهای سال ۸۱
غزل اعتیاد- از سروده های سال ۸۰
هذیان تلخ - از غزلهای سال 80
غزل متروی صادقیه
دلش میگیرد امشب در هوای شرجی جاده
يک مثنوی که خودم خيلی دوستش دارم - از سروده های سال ۸۲
راستش باید بگویم میشود گریان نبود!
نه صدای ترانه می آید- نه سرودی که همصدا باشی
ماه عکسش را درون حوض ما انداخت - رفت
با تمامی غمم پشت به مردم کردم
دیوار - از غزلهای سال ۸۰
در خانه ام دیگر نمانده همزبان امشب
غزل دو زبانه از سروده های ۷۹

TotalRecords:204
rPP:40
TotalPageCount:6
CurrentPage:1
PageNumberLength:15