دوش از کف وصل آن بت عشوه فروش
دوش از کف وصل آن بت عشوه فروش
تا روز می طرب همی کردم نوش

امشب من و صد هزار فریاد و خروش
تا کی شب دیگرم بود چون شب دوش

تاریخ شعر: -